Code Verantwoord Marktgedrag

Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag

 

Hierbij verklaart Hotel Cleaning Company B.V. de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de Schoonmaak – en glazenwassersbranche in haar  organisatie toe te passen.

 

Om zorgvuldig, sociaal, transparant en controleer te werk te gaan zijn de volgende inspanningen geleverd:

 

Aanbesteding en contractering

  1. Hotel Cleaning Company baseert haar offertes op een in de praktijk verantwoorde gerealiseerde normstelling. Hierbij wordt rekening gehouden met ervaringen uit het recente verleden in combinatie met theoretische normstellingen door de opdrachtgever. De opgegeven prijs is degelijk onderbouwd en realistisch en geeft de verhouding weer tussen het gewenste kwaliteitsniveau van de opdrachtgever en de wijze waarop Hotel Cleaning Company deze professioneel verantwoord kan realiseren. Onze dienstverlening is ook controleerbaar door de opdrachtgever.
  2. We hechten grote waarde aan een langdurige relatie met zowel de opdrachtgever als onze werknemers daarom zijn we in het offertestadium ook erg gefixeerd om een realistische normstelling  te bereiken. Op deze wijze ontvangt de opdrachtgever de gewenste kwaliteit waarvoor Hotel Cleaning Company zich sterk maakt in de markt en kunnen onze werknemers op een normale wijze de normstellingen realiseren.
  3. Aangezien het overgrote deel van onze werknemers uit vrouwen bestaat hechten wij een groot belang aan dagschoonmaak. Wij zullen daarom alleen in uitzonderingsgevallen bereid zijn om in de avonduren te werken. Onze medewerkers zijn daardoor zichtbaar op de werkvloer en dit beïnvloedt de veiligheid en indirect de betrokkenheid en de motivatie van onze werknemers.
  4. Bij contractovernames werken we in teams met een vaste samenstelling zodat deze overnames geruisloos voor de over te nemen medewerkers kan worden gerealiseerd wat de motivatie en de betrokkenheid van de over te nemen werknemers ten goede komt.  Elke overgenomen medewerker kan vanaf dag 1 werken met de materialen en middelen  in het uniform wat hij of zij nodig heeft op de wijze zoals ze op basis van training on the job geleerd wordt.
  5. Hotel Cleaning Company maakt op basis van het contract gebruik van werkprogramma’s. Vier keer per jaar wordt de kwaliteit van onze schoonmaak gecontroleerd en gerapporteerd aan de algemeen directeur/eigenaar en de medewerkers. Indien er een SLA is opgenomen in het contract ontvangt ook de opdrachtgever een kopie van het rapport.
  6. Op basis van de grootte van het contract zorgt Hotel Cleaning Company voor een geregeld bezoek aan de klant.

 

Waarborgen en de implementatie en naleving sociaal beleid (ook na ingangsdatum van een contract).

  1.  Naleving van de cao
  2. Arbeidsomstandigheden, waaronder werkdruk
  3. Opleidingen op de werkvloer waardoor er mogelijkheden ontstaan om door te stromen. In 2016 zijn er weer diverse medewerkers doorgestroomd naar een hoger niveau (meewerkend voorvrouw, hoofd huishouding of assistent-regiomanager).  Deze mogelijkheid blijft steeds aanwezig en zal ook de voorkeur hebben bij het invullen van de vacatures.

Medewerkerstevredenheid

Tijdens werkoverleggen komt dit onderwerp regelmatig aan de orde waarbij niet alleen gelet wordt op eventuele werkdruk maar waar vooral aandacht wordt besteed aan werkplezier en eventuele voorstellen tot verbetering van gehanteerde werkwijzen.  Voornoemde  onderwerpen zijn ook afgelopen jaar onderwerp van gesprek geweest tijdens de regelmatige werkoverleggen in de hotels  in de aanwezigheid van de regiomanager en afhankelijk van de grootte van het hotel de algemeen directeur.  Indien nodig zijn werkwijzen aangepast en dit zorgt er voor dat het werkplezier in de relatief kleine teams die werkzaam zijn op de werkvloer in de hotels niet wordt aangetast en de gewenste kwaliteit voor de opdrachtgever op het noodzakelijke peil blijft.  Het werkplezier van de teams heeft zich ook dit jaar weer geuit in het hoge beroep op het budget voor sociale activiteiten waarmee een team een leuk geldbedrag ontvangt om een activiteit buiten werktijd te ondernemen.

 

Resultaten

–        Tevreden  en ervaren werknemers.

–        Tevreden opdrachtgevers: dat uit zich in het feit dat een keten van hotels bereid is om in 2016 de Code te ondertekenen.

–        Er wordt continue geïnventariseerd of er medewerkers zijn die naast de training on the  job interesse hebben om de basisvakopleiding te gaan volgen.

 

Vooruitblik

–        Bij nieuwe aanbestedingen de opdrachtgevers attenderen op het feit dat we de Code Verantwoordelijk Marktgedrag hanteren en dat onze offertes ook daarop gebaseerd zijn.

–        Ondertekenen Code met een opdrachtgever die eigenaar is van een keten van hotels.

 

Naam    :  F. de Beer

Functie : Algemeen directeur

Datum  :  01 oktober 2016